VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

(dále jen „VOP“)

 

dle ustanovení § 1751 odst. 1 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“) 

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Firma Lukáš Krystyn-Pohodový obchůdek, se sídlem Opava, Hobzíkova 37, PSČ: 746 01, IČ: 06123589, DIČ: CZ8605175898, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem v Opavě, č. 10063 (dále jen „prodávající“), je provozovatelem internetového obchodu (dále jen „internetový obchod“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové adrese www.pohodovyobchudek.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Kontaktní údaje prodávajícího jsou:

 • adresa sídla:, Hobzíkova 37, PSČ: 746 01 Opava

 • adresa pro zasílání zboží: Lukáš Krystyn- Pohodový Obchůdek, Hobzíkova 37, PČS:746 01, Opava

 • adresa elektronické pošty: info@pohodovyobchudek.cz

 • telefonické spojení: +420 723 714 909

 • bankovní spojení:

 • banka: FIO banka

 • číslo účtu: 2901240852

 • kód banky: 2010

 • měna účtu: [CZK]

 • SWIFT: FIOBCZPP

 • IBAN: CZ1320100000002901240852 (dále jen „účet prodávajícího“)

 

 

                                                                                              I.           

Všeobecná ustanovení

 

1.1. Prodávající je podnikatelem, který prodává výrobky (dále jen „Zboží“) nebo nabízí služby (dále jen „Služby“) prostřednictvím internetového portálu Prodávajícího umístěnému na webové adrese https://pohodovyobchudek.cz/ (dále jen „Webový portál“). 

1.2. Kupující je (I) fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Spotřebitel“), (II) osoba odlišná od Spotřebitele (dále jen „Podnikatel“). Podnikatel a Spotřebitel dále jako „Kupující“. Prodávající a Kupující dále společně jako „Smluvní strany“ a jednotlivě také jako „Smluvní strana“. 

1.3. Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Webového portálu (dále jen „Kupní smlouva“). Prodávající Zboží nebo Služby dle Kupní smlouvy dodává Kupujícímu sám nebo prostřednictvím jiných podnikatelů. 

1.4. Kupní smlouva je mezi Smluvními stranami uzavřena distančním způsobem, tedy za použití komunikačního prostředku umožňujícího uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti Smluvních stran (dále jen „Prostředek komunikace na dálku“). Náklady vzniklé Kupujícímu při použití Prostředku komunikace na dálku (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

1.5. Nedílnou součástí těchto VOP je reklamační řád Prodávajícího (dále jen „Reklamační řád“)  a  (dále jen „Zásady OOU“) přístupné na Webovém portálu. Kupující uzavřením Kupní smlouvy potvrzuje, že je s těmito VOP, reklamačním řádem aZasadami OUU řádně seznámen a že s nimi souhlasí. 

1.6. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. 

1.7. Znění těchto VOP může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat, přičemž pro práva  a povinnosti Smluvních stran platí znění VOP účinné ke dni uzavření Kupní smlouvy.  

1.8. Ujednání v Kupní smlouvě odchylná od těchto VOP mají před zněním těchto VOP přednost.

 

             

                                                                                              II.          

Kupní smlouva

 

2.1. Kupní smlouvou uzavřenou na základě těchto VOP se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Zboží nebo poskytne Službu, které je předmětem Kupní smlouvy, a umožní mu nabýt vlastnické právo ke Zboží nebo užít Službu, a Kupující se zavazuje, že Zboží převezme nebo užije Službu a zaplatí Podávajícímu kupní cenu (dále jen „Kupní cena“). 

2.2. Prodávající může Kupujícímu spolu s Kupní smlouvu nabídnout uzavření darovací smlouvy na vybrané Zboží nebo Služby. Práva a povinnosti Smluvních se řídí ustanoveními o darovací smlouvě dle § 2055 a násl. OZ s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Spotřebitelem, je Spotřebitel povinen poskytnuté dary vrátit společně se zakoupeným Zbožím Prodávajícímu. Ustanovení dle tohoto odstavce se nepoužijí, plnil-li Prodávající Spotřebiteli bez objednávky Spotřebitele. 

2.3. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od Kupní smlouvy nebo její části, pokud: 

 

a)     se již Zboží nevyrábí,

b)     se již Zboží nedodává, 

c)     se výrazným způsobem změnila cena Zboží u dodavatele Zboží, 

d)     se u Zboží na Webovém portálu zobrazuje zjevně mylná Kupní cena, nebo

e)     bylo Zboží označeno jako „Momentálně nedostupné“ a toto Zboží není možné dodat ani nahradit jiným Zbožím nebo pokud se Kupní cena Zboží zvýšila a Kupující před vznikem Kupní smlouvy zvýšenou Kupní cenu nepřijal. 

 

V případě, že Kupující zaplatil část Kupní ceny nebo celou Kupní cenu, vrátí Prodávající Kupujícímu odpovídající částku zpět bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým byla Kupní cena uhrazena, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

 

                                                                                              III.         

Nabídka Zboží a Služeb

 

3.1. Návrhem na uzavření Kupní smlouvy (dále jen „Nabídka“) je umístění nabízeného Zboží Prodávajícím na Webový portál. Prodávající se zavazuje sdělit Spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením Kupní smlouvy údaje dle § 1820 odst. 1 OZ. 

3.2. Zveřejněné spotřebitelské recenze Zboží pochází od Spotřebitelů, kteří Zboží nebo Službu skutečně použili nebo si je zakoupili. Prodávající umožnuje vkládání Spotřebitelských recenzí pouze v návaznosti na zakoupení Zboží nebo Služby, čímž ověřuje pravost spotřebitelských recenzí. 

             

                                                                                              IV.         

Objednávka Zboží a Služeb

 

4.1. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Zboží nebo Služeb Kupujícím Prodávajícímu (dále jen „Objednávka“) a přijetím Objednávky Prodávajícím. Potvrzení o přijetí Objednávky zašle Prodávající Kupujícímu elektronickou poštou. Před podáním Objednávky musí být při použití elektronických prostředků Spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do Objednávky vložil.

4.2. Prodávající zajistí, aby Spotřebitel vzal při Objednávce výslovně na vědomí, že se zavazuje k zaplacení. Je-li Objednávka činěna použitím tlačítka nebo obdobného ovládacího prvku, musejí být označeny snadno čitelným nápisem „Objednávka zavazující k platbě“ nebo jinou odpovídající jednoznačnou formulací. 

4.3. Objednávka je po svém potvrzení jako uzavřená Kupní smlouva Prodávajícím uložena za účelem plnění Kupní smlouvy a plnění dalších zákonných povinností Prodávajícího. Stav vyřízení Objednávky je přístupný Kupujícímu prostřednictvím Webového portálu. Objednávku lze podat a Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích na základě dohody Smluvních stran.  

 

                                                                                              V.          

Kupní cena a platební podmínky

 

5.1. Celkové Kupní ceny Zboží a Služeb jsou uvedeny včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, a pokud povaha Zboží nebo Služby neumožňuje tuto cenu rozumně určit předem, způsob jejího výpočtu. 

5.2. Prodávající může Kupujícímu umožnit úhradu Kupní ceny prostřednictvím platební metody „Vyzkoušíte, až pak zaplatíte“ (dále jen „Skip pay“). Skip pay odkládá splatnost Kupní ceny až na dobu 14 dnů ode dne převzetí Zboží. Doba odkladu splatnosti Kupní ceny na základně Skip pay může být Prodávajícím dále prodloužena. Poskytnutí metody Skip pay Kupujícímu a další prodloužení doby odkladu splatnosti Kupní ceny je na uvážení Prodávajícího a Kupující nemá na poskytnutí Skip pay ani na prodloužení doby odkladu splatnosti Kupní ceny nárok. 

5.3. Prodávající se zavazuje vystavit Kupujícímu daňový doklad – fakturu v souladu s příslušnými právními předpisy, a to zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 15 dnů ode dne dodání Zboží. Prodávající zašle daňový doklad Kupujícímu v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím, s čímž Kupující souhlasí. 

5.4. V případě, že Kupující zvolí kombinaci osobního vyzvednutí Zboží v provozovně Prodávajícího a úhrady Kupní ceny předem (bez ohledu na způsob úhrady), je Prodávající v okamžiku vyzvednutí Zboží Kupujícím oprávněn ověřit totožnost Kupujícího dle dokladu totožnosti.

 

                                                                                              VI.         

Dodání Zboží nebo poskytnutí Služby

 

6.1. Podávající vydá Spotřebiteli potvrzení o uzavřené Kupní smlouvě v textové podobě (dále jen „Potvrzení o uzavřené Kupní smlouvě“) v přiměřené době po jejím uzavření, nejpozději však v okamžiku dodání Zboží nebo před tím, než začne poskytovat Službu.

6.2. Není-li ujednán jiný čas plnění, Prodávající odevzdá Zboží Kupujícímu bez zbytečného odkladu po uzavření Kupní smlouvy, nejpozději však do třiceti dnů. Nepřevezme-li Kupující věc v čase uvedeném v tomto odstavci, náleží Prodávajícímu úplata za uskladnění v obvyklé výši. 

 

                                                                                              VII.        

Poukázky

 

7.1. Kupující může od Prodávajícího zakoupit poukázku ve smyslu § 1939 a násl. OZ (dále jen „Poukázka“) na dodání zboží nebo poskytnutí služby osobou odlišnou od Prodávajícího (dále jen „Vydavatel poukázky“). Vydavatelem poukázky může být podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.

7.2. Podmínky dodání zboží nebo poskytnutí služby dle Poukázky a podmínky jejich užití, včetně uplatnění práva z odpovědnosti za vady a ze záruky, se řídí podmínkami uvedenými v Poukázce a obchodními podmínkami Vydavatele poukázky. Prodávající není osobou odpovědnou vůči Kupujícímu z práv z odpovědnosti za vady ani ze záruky na zboží a služby dle Poukázky. 

7.3. Internet Mall, a.s. neodpovídá Kupujícímu za újmu, ke které při užití/užívání zboží nebo čerpání služby dle Poukázky může dojít, např. z důvodu nedostatečné zdravotní způsobilosti Kupujícího nebo rizikové povahy vybrané služby dle Poukázky. Rizika vybraného zboží nebo služby dle Poukázky od jednotlivého Vydavatele poukázky se Kupující zavazuje individuálně posoudit před zakoupením Poukázky. 

7.4. Zakoupí-li si Kupující Poukázku od společnosti CZ SKI s.r.o., IČO: 032 28 126, se sídlem: Jana Želivského 2200/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228848 (dále jen „CZ SKI s.r.o.“), nebo společnosti simple shop and rent s.r.o., IČO: 042 20 277, se sídlem: Podhořská 757/21, Dolní Chabry, 184 00

Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 244315 (dále jen „simple shop and rent s.r.o.“), je Poukázka vůči společnosti CZ SKI s.r.o. nebo společnosti simple shop and rent s.r.o. uplatněna okamžikem uzavření Kupní smlouvy mezi společností Internet Mall, a.s. a Kupujícím. 

7.5. Za Poukázku je považován i dárkový certifikát (dále jen „Dárkový certifikát“) vydávaný Prodávajícím a uplatnitelný Kupujícím nebo třetí osobou k nákupu u Prodávajícího na základě kódu uvedeného na Dárkovém certifikátu. V případě nedokončení nákupu Kupujícím či odstoupení od Kupní smlouvy Spotřebitelem dle § 1829 odst. 1 OZ může Prodávající vygenerovat Kupujícímu náhradní kód. Vygenerováním nového kódu Dárkového certifikátu nedochází ke změně Dárkového certifikátu.

 

                                                                                              VIII.       

Jakost při převzetí

 

8.1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží: 

a)     odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem, 

b)     je vhodné k účelu, pro který ji Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil, a

c)     je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci. 

 

 

8.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností 

a)     je Zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem, 

b)     Zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže si jej Prodávající nebyl vědom nebo bylo v době uzavření Kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv, 

c)     je Zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat, a 

d)     Zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající Kupujícímu poskytl před uzavřením Kupní smlouvy.

 

Tento odstavec se nepoužije v případě, že Prodávající Kupujícího před uzavřením Kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost Zboží liší a Kupující s tím při uzavírání Kupní smlouvy výslovně souhlasil. 

 

8.3.      Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha Zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže Zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. 

8.4.      Prodávající odpovídá Kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle Kupní smlouvy provedena Prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena Kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl Prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.

 

Věc s digitálními vlastnostmi 

 

8.5.      Je-li předmětem Kupní smlouvy hmotná movitá věc, která je propojena s digitálním obsahem nebo službou digitálního obsahu takovým způsobem, že by bez nich nemohla plnit své funkce (dále jen „Věc s digitálními vlastnostmi“) Prodávající zabezpečí, že budou Kupujícímu poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu. Vedle ujednaných aktualizací Prodávající zabezpečí, že budou Kupujícímu poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si Zboží po převzetí uchovalo vlastnosti dle ustanovení 8.1. a 8.2., a že bude na jejich dostupnost upozorněn  

 

a)     po dobu dvou let, mají-li být podle Kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, a je-li ujednáno poskytování po dobu delší dvou let, po celou tuto dobu, 

b)     po dobu, po kterou to Kupující může rozumně očekávat, mají-li být podle Kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytnuty jednorázově; to se posoudí podle druhu a účelu Zboží, povahy digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a s přihlédnutím k okolnostem při uzavření Kupní smlouvy a povaze závazku. 

 

Tento odstavec se nepoužije v případě, že Prodávající Kupujícího před uzavřením Kupní smlouvy zvlášť upozornil, že aktualizace poskytovány nebudou a Kupující s tím při uzavírání Kupní smlouvy výslovně souhlasil. 

 

8.6.      Neprovedl-li Kupující aktualizaci podle předchozího odstavce v přiměřené době, nemá práva z vady, která vznikla pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí v případě, že Kupující nebyl upozorněn na aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení anebo aktualizaci neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v návodu. 

8.7.      Mají-li být podle Kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu a projeví-li se nebo vyskytne-li se vada v době podle odstavce 8.5.

písm. a), má se za to, že jsou digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány vadně. 

 

                                                                                              IX.         

Záruka za jakost

 

9.1. Pro účely těchto VOP se za: 

 

a)     rozbalené Zboží považuje takové Zboží, které bylo pouze rozbaleno nebo má poškozený nebo náhradní obal, přičemž takové Zboží nebylo používáno a obsah balení je kompletní

(dále jen Rozbalené zboží“);

b)     zánovní Zboží považuje takové zboží, které mohlo být vyzkoušeno nebo krátkodobě používáno, přičemž může nést estetické stopy takového používání, avšak tyto stopy nemají vliv na použitelnost a Zboží je plně funkční (dále jen „Zánovní zboží“);

c)     použité Zboží považuje takové Zboží, které bylo používáno a nese známky předchozího používání, avšak je plně funkční a veškeré potřebné příslušenství je vždy součástí balení (dále jen „Použité zboží“).

 

9.2. Nebude-li u jednotlivého Zboží uvedeno jinak, poskytuje Prodávající Kupujícímu záruku, že si Zboží po dobu uvedenou v záruce uchová při obvyklém použití své funkce a výkonnost (dále jen „Záruka“), a to: 

 

a)     Podnikateli v délce dvanácti měsíců od převzetí jakéhokoliv Zboží, 

b)     Spotřebiteli v délce dvaceti čtyř měsíců od převzetí Zboží a Rozbaleného zboží, v délce dvaceti jedna měsíců od převzetí Zánovního zboží a v délce jednoho roku od převzetí Použitého zboží. 

 

9.3.      Kupující má ze Záruky právo na dodání nového Zboží bez vad nebo na opravu Zboží. Prodávající rovněž může v případě konkrétního Zboží určit, že Kupující má nárok na vrácení Kupní ceny, nebo poskytnutí služby v souvislosti se Zbožím.  

9.4.      Prodávající vydá Kupujícímu nejpozději při převzetí Zboží potvrzení o záruce za jakost (dále jen „Záruční list“) v textové podobě. Záruční list musí být sepsán jasným a srozumitelným jazykem a musí obsahovat: 

 

a)     údaj, že má Kupující ze zákona právo vůči Prodávajícímu na bezplatnou nápravu a že toto právo není zárukou za jakost dotčeno, a 

b)     označení Zboží, na niž se záruka vztahuje, obsah záruky, jméno a bydliště nebo sídlo poskytovatele záruky, postup k uplatnění práv ze záruky a podmínky záruky. 

 

V případě, že Prodávající Kupujícímu nevystaví Záruční list, slouží jako záruční list daňový doklad - faktura. 

 

9.5. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí Zboží Kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v opravě na základě uplatnění Záruky. Dojde-li v rámci uplatnění Záruky k výměně Zboží, pokračuje původní záruční doba.

9.6. Má-li Zboží uvést do provozu třetí osoba odlišná od Prodávajícího, počíná záruční doba běžet až ode dne uvedení Zboží do provozu. Počátek záruční doby se odsouvá pouze v případě, že Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí Zboží a řádně a včas poskytl k uvedení Zboží do provozu potřebnou součinnost. 

9.7. Prodávající upozorňuje Kupujícího, že v případě poskytnutí prodloužené Záruky ze strany poskytovatele prodloužené Záruky nemusí být v případě Rozbaleného zboží, Zánovního zboží a Použitého zboží možné prodlouženou Záruku u poskytovatele prodloužené Záruky registrovat a uplatnit, a to z důvodu vyčerpání registrace k prodloužené Záruce předchozím Kupujícím.

Kupující nákupem Rozbaleného zboží, Zánovního zboží, nebo Použitého zboží souhlasí s podmínkami uvedenými v tomto odstavci. 

 

                                                                                              X.          

Práva z vadného plnění

 

10.1. Kupující může vytknout vadu, která se na Zboží projeví v době dvou let od převzetí. Je-li předmětem koupě Věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle Kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může Kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má Kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době. Vytklli Kupující Prodávajícímu vadu oprávněně, doba podle tohoto odstavce neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže Zboží užívat. 

10.2. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u Použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

10.3. Smluvní strany tímto sjednávají, že při koupi Zánovního zboží se doba pro vytknutí vady zkracuje na dvacet jedna měsíců. Smluvní strany dále sjednávají, že při koupi Použitého zboží se doba pro vytknutí vady zkracuje na jeden rok. Smluvní strany tímto potvrzují, že doba pro vytknutí vady u Rozbaleného zboží činí dva roky od převzetí Rozbaleného zboží. 

10.4. Má-li Zboží vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového Zboží bez vady nebo opravu Zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

10.5. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha Zboží a účel, pro který Kupující Zboží koupil.  K odstranění vady převezme Prodávající Zboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž Zboží, jehož montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem Zboží předtím, než se vada projevila, Prodávající provede demontáž vadného Zboží a montáž opraveného nebo nového Zboží anebo uhradí náklady s tím spojené. 

10.6. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud: 

 

a)     Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil, 

b)     se vada projeví opakovaně, 

c)     je vada podstatným porušením Kupní smlouvy, nebo 

d)     je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna  v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího. 

 

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Zboží bez vady a vadného Zboží, které Kupující obdržel. 

 

10.7.   Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, je-li vada Zboží nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. 

10.8.   Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu Kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží Zboží nebo co mu Kupující prokáže, že Zboží odeslal.

10.9.   Dokud Prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí Kupující platit dosud neuhrazenou Kupní cenu nebo její část.

 

                                                                                              XI.         

Právo Spotřebitele na odstoupení od Kupní smlouvy

 

11.1.   Spotřebitel může odstoupit od Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Prostředků komunikace na dálku ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta pro odstoupení končí uplynutím čtrnácti dnů ode dne převzetí Zboží Spotřebitelem nebo jím určenou osobou.

11.2.   Spotřebitel může odstoupit od Kupní smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči Prodávajícímu. Spotřebitel může odstoupit od Kupní smlouvy vyplněním a odesláním vzorového formuláře Prodávajícího, který tvoří přílohu těchto VOP, na poštovní adresu sídla nebo provozovny Prodávajícího nebo na elektronikou adresu Prodávajícího info@pohodovyobchudek.cz

11.3.   Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, Zboží, které od něho obdržel, ledaže mu Prodávající nabídl, že si Zboží sám vyzvedne. Lhůta je zachována, pokud Spotřebitel odešle Zboží před jejím uplynutím. Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží. Smluvní strany sjednávají, že Prodávající může jednostranně započíst nárok na náhradu škody na Zboží proti nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny. 

11.4.   Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, stejným způsobem, pokud Spotřebitel nezvolil jiný způsob a pokud tím Spotřebiteli nevzniknou další náklady. Jestliže Spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Spotřebiteli náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než obdrží Zboží, nebo než mu Spotřebitel prokáže, že Zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

11.5.   Spotřebitel nemůže odstoupit od Kupní smlouvy: 

 

a)     o poskytování Služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy a Prodávající před uzavřením Kupní smlouvy poučil

Spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od Kupní smlouvy,

b)     o dodávce Zboží nebo Služby, jejichž Kupní cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy,

c)     o dodání alkoholických nápojů, jejichž Kupní cena byla ujednána v době uzavření Kupní smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli Prodávajícího,

d)     o dodávce Zboží vyrobeného podle požadavků Spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

e)     o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož  i Zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným Zbožím, 

f)       o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném Spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného Zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,

g)     o dodávce Zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Spotřebitel porušil,

h)     o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej Spotřebitel porušil,

i)       o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,

j)       o ubytování, přepravě Zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle Kupní smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,

k)     uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, které může být Spotřebitel fyzicky přítomen, nebo

l)       o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy, Spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od Kupní smlouvy zaniká, a Prodávající poskytl Spotřebiteli Potvrzení o uzavřené Kupní smlouvě nebo potvrzení, že Spotřebitel výslovně souhlasí se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy a že bere na vědomí, že udělením souhlasu zaniká jeho právo odstoupit od Kupní smlouvy.  

 

11.6. Kupující nese náklady spojené s vrácením Zboží zakoupeného v provozovně Prodávajícího. Byla-li Kupní smlouva uzavřena prostřednictvím Prostředku komunikace na dálku nese Kupující náklady na vrácení Zboží, jestliže toto Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

                                                                                              XII.        

Zjednání nápravy

 

12.1. Spotřebitel, jehož právo bylo dotčeno nekalou obchodní praktikou dle ustanovení § 4 a násl. Zákona o ochraně spotřebitele (dále jen „Nekalé obchodní praktiky“), může vedle nároků plynoucích z OZ a těchto VOP:  

 

a)     odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 90 dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy, nebo

b)     požadovat přiměřené snížení Kupní ceny v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti Nekalé obchodní praktiky.  

 

12.2. Spotřebitel nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, prokáže-li Prodávající, že je to s ohledem na předmět Kupní smlouvy, povahu a závažnost Nekalé obchodní praktiky nepřiměřené.

 

                                                                                              XIII.       

Zpětný odběr elektrospotřebičů

 

13.1.   Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.

13.2.   Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Kupující je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení, nebo baterií či akumulátorů na jakékoliv prodejně Prodávajícího. Prodávající dále zajišťuje při zakoupení elektrozařízení zpětný odběr obdobného elektrozařízení od Kupujícího zdarma přímo v domácnosti Kupujícího.

13.3.   Kupující je dále oprávněn odevzdat elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory na sběrných místech obchodní společnosti ASEKOL a.s., IČO: 273 73 231, se sídlem:

Československého exilu 2062/8, Modřany, 143 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19943 (dále jen „ASEKOL a.s.“), uvedených na webových stránkách ASEKOL a.s. http://www.asekol.cz/asekol/. Na webových stránkách ASEKOL a.s. jsou rovněž uvedeny negativní účinky látek používaných v bateriích nebo akumulátorech, dále grafické symboly pro oddělený sběr, informace o provádění odděleného sběru a jeho významu. Kupující je také oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.

 

                                                                                              XIV.      

Příspěvky do veřejných sbírek

 

14.1. Kupující může přispět do veřejné sbírky konané třetí osobou, na jejímž provádění se podílí Prodávající (dále jen „Osoba konající veřejnou sbírku“). Okamžikem uzavření Kupní smlouvy je uzavřena darovací smlouva mezi Kupujícím a Osobou konající veřejnou sbírku. Příspěvek Kupujícího do veřejné sbírky je Prodávajícím v plné výši poukázán na příslušný sbírkový účet Osoby konající veřejnou sbírku, která odpovídá za využití výtěžku veřejné sbírky. Spotřebitel nemá právo na odstoupení dle § 1829 odst. 1 OZ od darovací smlouvy dle tohoto odstavce.

                                                                                              XV.       

Závěrečná ustanovení

 

15.1.   Prodávající přijímá reklamace v provozovně Prodávajícího nebo prostřednictvím elektronické adresy info@pohodovyobchudek.cz Prodávající vydá Kupujícímu při uplatnění reklamace písemné potvrzení uplatnění reklamace. Prodávající dále vydá Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Prodávající zašle potvrzení na elektronickou adresu Kupujícího, s čímž Kupující souhlasí. 

15.1.   V případě sporu mezi Spotřebitelem a Prodávajícím může Spotřebitel využít možnosti mimosoudního řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce (http://www.coi.cz). Pravidla postupu řešení spotřebitelského sporu jsou uvedena na stránkách České obchodní inspekce. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu je rovněž možné vést u Evropské komise na webových stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/. 

15.2.   Živnostenskou kontrolu Prodávajícího provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním Zákona o ochraně spotřebitele. Kupující je oprávněn podat k výše uvedeným orgánům, případně k jiným příslušným orgánům státní správy, stížnost. 

 

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 6. 1. 2023.  

GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený Lukáš Krystyn-Pohodový Obchůdek Hobzíkova 2568/37 Opava Předměstí, Česká republika, IČ 06123589, DIČ CZ8605175898.

Subjekt osobních údajů tímto souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů k níže uvedenému účelu. Společnost, jako správce osobních údajů, bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s platným zněním zákona č.101/2000 Sb. a nařízením 2016/679 (GDPR). Tyto osobní údaje budou zpracovávány po trvání registrace subjektu osobních údajů v rámci e-shopu a v případě nákupu bez registrace po dobu od uzavření objednávky po dodání zboží.

Osobní údaje zpracovávané na shopcom.cz a jeho rozsah:

 • akademické a vědecké (či jiné obdobné) tituly
 • jméno a příjmení fyzických osob
 • název obchodní firmy
 • IČO, DIČ, DIČ DPH a jiné údaje obdobné povahy
 • korespondenční adresa
 • adresa sídla nebo místa podnikání
 • fakturační adresa
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo

Osobní údaje - účel:

Osobní údaje jsou určeny pouze a jen pro účely uzavření kupní smlouvy v rámci e-shopu Společnosti, potvrzení objednávky, komunikace v rámci objednávky, dodání zboží. Společnost nevyužívá osobní údaje k marketingovým účelům, nepostupuje osobní údaje třetím subjektů, tím není dotčeno poskytnutí doručovacích údajů subjektu zajišťujícímu doručení zboží.

Jak dlouhou dobu Vaše údaje využíváme?

Osobní údaje zadané v rámci objednávání zboží nebo v rámci registrace, využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností.
Pokud nám udělíte výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů nebo pokud užíváme vaši e-mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení v souladu s předchozím článkem, budou údaje využity po dobu fungování webového rozhraní.

Komu předáváme vaše osobní údaje?

Vaše údaje předáváme pouze v rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni vaše osobní údaje předávat i dalším osobám (např. dopravcům nebo dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností). Osobní údaje nepředáváme žádné další osobě.

Osobní údaje – poučení subjektu osobních údajů

 • Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu lze provést písemně na adresu společnosti nebo elektronickou cestou na info@pohodovyobchudek.cz.
 • Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.
 • Subjekt údajů má právo požadovat po správci realizaci opatření k zajištění zákonných povinností při ochraně osobních údajů.
 • Subjekt osobních údajů má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů a na případnou soudní ochranu při nečinnosti dozorového orgánu.

V Opavě dne 24.5.2018